top of page

DERNEĞİN AMACI

Toplumu oluşturan tüm bireylerin birbirleriyle sevgi, saygı, hoşgörü ve barış içinde yaşamaları için gerekli altyapıyı oluşturarak, büyük bir toplumsal dönüşümü ve değişimi gerçekleştirmek, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek olmak.

 

Genel Amaçlarımız:

• İnsanın bir bütün olarak ele alınması ve değerlendirilmesi
• İnsanları etkileyen genetik faktörlerin öneminin bilinmesi ve yeni nesli koruyucu önlemlerin alınması
• İnsanları etkileyen çevresel faktörlerin belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin alınması
• İnsanın fizyolojik özelliklerinin bilinmesi ve hayatın bu bilinçle yaşanması
• İnsanın psikolojik özelliklerinin bilinmesi ve insan psikolojisini bozan faktörlerle başaçıkma becerisinin kazanılması
• İnsanlara bireysel ve toplumsal farkındalığın kazandırılması
• İnsanların toplumsal sorumluluklarının yerine getirmelerine katkı sağlanması
• İnsanların sanatsal özeliklerinin açığa çıkarılmasının sağlanması
• İnsanların bilimsel yeteneklerinin en üst düzeyde geliştirilmesi
• İnsanların dini ve tasavvufi bilgilerinin doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenmelerinin sağlanması
• Kişisel ve toplumsal boyutta sevgi, saygı ve hoşgörü içinde huzurun ve mutluluğun sağlanması

 

Özel Amaçlarımız:

• İnsanların kendilerini tanımaları ve bilmeleri
• İnsanların başka insanların özelliklerini bilmeleri
• İnsanda empati yeteneğinin gelişmesi
• İnsanlarda liderlik özelliklerin geliştirilmesi
• İnsanların motivasyonunu arttırıcı faktörlerin öğrenilmesi ve uygulanması
• İnsanların takım çalışmasını öğrenmeleri ve uygulamalarının sağlanması
• İnsanların zamanı en verimli bir şekilde kullanma becerisinin kazandırılması
• İnsanların iletişim becerilerinin kazanmalarının sağlanması
• İnsanların karşılaştıkları sorunları en kısa zamanda doğru olarak çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesi
• İnsanların düşünce güçlerinin geliştirilmesi

 

Beklenen Sonuçlar:

• Kendini bilen ve sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getiren bireylerden oluşan bir toplum,
• İçinde bulunduğu toplum ile birlikteliği ve farkındalığı yaşayan, kendine güvenen ve yaşama mutluluğunu içinde bulan bireylerden oluşan bir toplum,
• Gerektiğinde toplumun çıkarları için kendi çıkarlarını ikinci plana atabilme cesaretini ve fedakarlığını gösterebilen bireylerden oluşan bir toplum,
• Çevresinde bulunan kişilere bilgisiyle, yetenekleriyle, tutum ve davranışlarıyla örnek olabilen bireylerden oluşan bir toplum,
• İçinde bulunduğu toplumda ortaya çıkan sorunları akılcı, demokratik ve uzlaşmacı bir yaklaşımla en güzel bir şekilde çözebilme yeteneklerine sahip olan bireylerden oluşan bir toplum,
• Toplumun tüm fertleriyle kolaylıkla diyalog kurabilen, sevilen, sayılan, mutluluğu ve huzuru içinde yaşayan, bu özelliklerini diğer insanlara da yansıtabilen bireylerden oluşan bir toplum,
• Toplumda huzursuzluk çıkarmaya çalışan kişi ve topluluklardan hiç etkilenmeden, kendi prensipleri çerçevesinde özgürce düşünebilen, düşüncelerini medeni ölçüler içerisinde diğer kişiler ve topluluklar ile paylaşabilen, samimi ve dürüst bireylerden oluşan bir toplum,
• Dünyada olup biten olayları yakından takip ederek, içinde bulunduğu topluma ve sorunları olan toplumlara karşı sorumluluklarını en akılcı bir şekilde yerine getiren bireylerden oluşan bir toplum,
• Dünyada olup biten olayların birbirleriyle olan bağlantılarının farkında olan, geleceğimizin olumlu olarak şekillenmesinde pozitif yaklaşımların herkesin yararına olacağını bilen bireylerden oluşan bir toplum,
• Bir bireyde olan olumlu değişmelerin bir toplumu olumlu yönde değiştireceğinin, bir toplumu olumlu yönde değiştiren değişimlerin de tüm dünyayı değiştireceğinin bilincinde olan bireylerden oluşan bir toplum.

bottom of page